Co zawiera operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny to dokument, dzięki któremu można uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Kiedy starasz się o pozwolenie wodnoprawne, musisz zebrać odpowiednie dokumenty. Jednym z nich jest operat wodnoprawny. Jego dokładne opracowanie przyspieszy uzyskanie pozytywnej decyzji. Poniżej przedstawiamy, na co zwrócić uwagę.

Operat wodnoprawny – co to jest i z jakich części się składa?

Operat wodnoprawny jest kluczowym dokumentem potrzebnym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. To szczegółowe opracowanie przedstawiające wpływ planowanej inwestycji na wody w określonym obszarze. Składa się z dwóch głównych części: opisowej i graficznej, których zawartość określa Prawo wodne (art. 409). Konkretny zakres zależy od rodzaju pozwolenia wodnoprawnego, o które ubiega się inwestor.

Co obejmuje część opisowa operatu wodnoprawnego?

Część opisowa to dokument tekstowy, który przedstawia charakter inwestycji oraz jej możliwy wpływ na wody w Polsce. Umieszcza się w nim informację na temat zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania. Ważnym aspektem jest podanie celu, w jakim przedsiębiorca zamierza korzystać z wód oraz jaki jest dokładny zakres jego planowanych działań.

Operat wodnoprawny ma za zadanie precyzyjnie przedstawić wszelkie aspekty środowiskowe, na które może inwestycja mieć wpływ. W tej części należy zawrzeć szczegółową charakterystykę wód, znajdujących się na danym terenie, nie wykluczając przy tym jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych. Zamieszcza się też wszelkie informacje wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy czy planu ochrony wód morskich. Ważne jest także zaznaczenie, czy teren jest objęty szczególną ochroną przyrody i odniesienie się do ewentualnych zakazów z tym związanych.

A co z częścią graficzną operatu wodnoprawnego?

Część graficzna operatu wodnoprawnego składa się z mapy, która przedstawia dokładny zasięg oddziaływania inwestycji. Mapa ta powinna być wykonana w skali dostosowanej do rozmiaru przedsięwzięcia i uwzględniać wszystkie istotne elementy przedstawione w części opisowej, takie jak np. działka, której dotyczy przedsięwzięcie, urządzenia związane z poborem lub czyszczeniem wód, miejsce odpływu ścieków, czy przedstawienie dokładnej lokalizacji przejścia pod ciekiem. To, jakie elementy znajdą się na mapie zależy od tego, na jaki rodzaj pozwolenia wodnoprawnego ubiega się inwestor. Dodatkowo w części graficznej operatu wodnoprawnego przedstawia się uproszczony schemat technologiczny planowanych działań.

Co jeszcze może pojawić się w operacie wodnoprawnym?

Zawartość operatu zależy od rodzaju pozwolenia wodnoprawnego. Na przykład dla pozwolenia na pobór wód powinno się dokładnie opisać planowaną ilość pobieranej wody. Konieczny jest także opis techniczny urządzeń służących do jej pobierania oraz sposób prowadzenia pomiarów jakości i ilości wody. Jeśli podczas poboru wód będą powstawać wody popłuczne, ważne jest także podanie informacji, w jaki sposób będą oczyszczane i odprowadzane.

Starając się o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych konieczne będzie podanie w operacie wodnoprawnym informacji, jaki teren będzie odwadniany oraz gdzie dokładnie te wody popłyną. Trzeba zaznaczyć,w jakim czasie wody będą odprowadzane oraz jaka jest ich maksymalna i średnia ilość.

W operacie wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków przemysłowych uwzględnia się stan i skład ścieków, a także opis wszelkich urządzeń służących do ich gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania. Jeśli inwestor chce uzyskać ponowne pozwolenie wodnoprawne dla istniejącej już działalności, to w operacie wodnoprawnym trzeba uwzględnić dotychczasowe pomiary jakości i ilości ścieków.

Operat na rolnicze wykorzystanie ścieków dodatkowo powinien zawierać dane na temat ilości stanu i składu ścieków, wielkości dawek polewowych oraz ich terminów, a także informację na temat nawożonych działek i charakterystykę gruntów.