Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych

Ścieki przemysłowe, z uwagi na ich szkodliwy skład, zaliczane są do tych cieczy, których nieprawidłowe pozbycie się może wywołać wiele długofalowych szkód w naszym środowisku. Aby temu zapobiec, powinno się je ściśle badać i odpowiednio oczyszczać. Przed odprowadzeniem ścieków przemysłowych konieczne jest również uzyskanie odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego.

Czy ścieki z Twojego zakładu są ściekami przemysłowymi?

Według Prawa ochrony środowiska ścieki przemysłowe to „ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.” (Dz. U. 2023.537 art. 2 pkt 11) 

W praktyce ściekami przemysłowymi będą ścieki powstające np. w wyniku procesów produkcyjnych, z myjni i warsztatów samochodowych lub pochodzące z zakładów przetwórstwa owocowo – warzywnego (w tym z mycia owoców i warzyw).

Dlaczego istotne jest odpowiednie odprowadzanie ścieków przemysłowych?

Ścieki przemysłowe, mogą zawierać substancje toksyczne – takie jak np. metale ciężkie lub substancje łatwopalne. Jeśli nie zostaną odpowiednio zbadane i oczyszczone, trafiają do naturalnych ekosystemów i zanieczyszczają wodę, stwarzając ogromne zagrożenie dla środowiska. Dbałość o właściwe odprowadzanie ścieków przemysłowych ma na celu minimalizację negatywnego wpływu tych zanieczyszczeń – pomaga utrzymać ekosystemy w dobrej kondycji, zapewniając odpowiednie warunki życia dla organizmów wodnych oraz ochronę zdrowia publicznego.

Czy potrzebujesz uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych?

Według Prawa wodnego (Dz.U.2023.1478) – wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do zbiorczej kanalizacji miejskiej lub do kanalizacji będącej własnością innego zakładu, czy też do zbiornika bezodpływowego (popularnie nazywanego szambem), z którego ścieki wywożone są na oczyszczalnię wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Jakie substancje są szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego?

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zostały określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz.U.2019.1220). Znalazły się tam m. in.: węglowodory ropopochodne, fosfor i związki fosforu, srebro, nikiel, miedź, rtęć, ołów, chrom czy fluorki.

Do kiedy można uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych w 2024 roku?

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych w 2024 roku można otrzymać jedynie do roku 2028. Wynika to z faktu, że takie pozwolenie wodnoprawne według Prawa wodnego obowiązuje maksymalnie przez okres 4 lat. Po tym czasie należy wystąpić z wnioskiem o nowe pozwolenie wodnoprawne lub o ustanowienie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy możesz starać się o ustanowienie kolejnego okresu obowiązywania Twojego pozwolenia wodnoprawnego, zajrzyj tutaj:

Opracujemy dla Ciebie operat wodnoprawny
i pomożemy w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego!

Gwarantujemy, że przygotowywany przez nas operat wodnoprawny zostanie wykonany w sposób solidny i profesjonalny, a w jego treści będą uwzględnione wszelkie informacje niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Masz pytania?

Jeśli masz więcej pytań lub chcesz otrzymać bezpłatną wycenę operatu wodnoprawnego,

skontaktuj się z naszymi specjalistami:

 

tel. 606-897-090

e-mail: biuro@wodnoprawne.pl

 

Pracownia Projektowo-Usługowa KONKRET 

ul. Piaskowa 12, 66-016 Czerwieńsk

biuro: ul. Sulechowska 4a, lok. 506, 65-119 Zielona Góra